top of page

OCHRANA ÚDAJŮ

GDPR 

o Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou nebo právnickou osobou, je zajištěna zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

o Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo. (dále společně jen "osobní údaje").

o Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím za účelem výkonu práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li Kupující jinak, souhlasí Kupující se zpracováním osobních údajů Prodávajícím rovněž za účelem zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě bránila uzavření kupní smlouvy.

o Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jakékoliv změně svých osobních údajů.

o Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jako zpracovatele. S výjimkou osob přepravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím předávány třetím osobám bez předchozího souhlasu kupujícího.

o Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v listinné podobě neautomatizovaným způsobem.

o Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl informován o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

o V případě, že se kupující domnívá, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může kupující:

 

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel zjednal nápravu.

 

o Pokud kupující požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů, je prodávající povinen mu tuto informaci poskytnout. Za poskytnutí informací podle předchozí věty má prodávající právo účtovat přiměřenou úhradu, která nesmí přesáhnout náklady nezbytné na poskytnutí informací.

bottom of page