top of page

PODMÍNKY A USTANOVENÍ

 

obchodní společnosti

FalkeON e.U. 

R.Waisenhorngasse 86/2, 1230 Wien

Identifikační číslo: FN405130f

ATU 62956901

 

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.seoulbeautysoul.net

 

1.         ÚVODNÍ USTANOVENÍ

o Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti FalkeON e.U. , se sídlem R.Waisenhorngasse 86/2, 1230 Wien identifikační číslo: FN 405130f, (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.seoulbeautysoul.net (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

o Články 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2 a 8.3 těchto obchodních podmínek se nevztahují na případy, kdy kupující, který má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti (není spotřebitelem).

o Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém, německém nebo anglickém jazyce, vždy dle volby kupujícího. Kupní smlouva může být uzavřena v anglickém jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou trvale k dispozici na těchto webových stránkách a kupující s nimi musí souhlasit, pokud chce učinit objednávku.

o Prodávající může znění obchodních podmínek měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za platnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.         UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

o Veškerá prezentace zboží na webovém rozhraní obchodu má pouze informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Informace o zboží na webovém rozhraní obchodu nejsou závaznou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 1 občanského zákoníku a mají pouze informativní charakter. Fotografie na webových stránkách mají pouze ilustrativní charakter. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

o Informace o cenách zboží jsou závazné. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, s výjimkou nákladů na dodání zboží nebo nákladů na úhradu zboží. Ceny tohoto zboží jsou uvedeny v internetovém obchodě. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu

o Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně cen jednotlivého zboží a nákladů na vrácení zboží, pokud jej vzhledem k jeho povaze nelze vrátit obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na webovém rozhraní obchodu. Toto ustanovení neomezuje možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně dohodnutých podmínek.

o Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu jsou platné pouze v případech, kdy je zboží dodáváno na území Rakouska, Německa, České republiky a Slovenska. 

o Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

< Objednané zboží

< Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu dodání objednaného zboží a

< Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen "objednávka").

o Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které Kupující do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjistit a opravit případné chyby vzniklé při zadávání údajů do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce považuje Prodávající za správné. Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí objednávky neprodleně po jejím obdržení e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen "e-mailová adresa Kupujícího"). 

K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dojde potvrzením objednávky prodávajícím zaslaným na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Kupní smlouva se uzavírá v anglickém jazyce; bude uložena u Prodávajícího po příslušnou zákonnou dobu. Zjistí-li Kupující v tomto potvrzení jakékoliv nesrovnalosti, je povinen neprodleně kontaktovat Prodávajícího e-mailem nebo telefonicky. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká buď a) doručením přijetí objednávky (akceptace), které Prodávající zašle Kupujícímu, a to na e-mailovou adresu Kupujícího, kterou Kupující uvedl Prodávajícímu v objednávce, nebo b) oznámením Prodávajícího o odeslání zboží dle objednávky prostřednictvím webového rozhraní obchodu. Potvrzení obsahu kupní smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně sjednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Potvrzení nevyžádaného plnění ze strany kupujícího není přijetím nabídky.

o V závislosti na povaze objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) je prodávající vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně nebo telefonicky).

o Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptace), které prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího.

o Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nese kupující, a to bez rozdílu oproti základní sazbě.

o Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu zejména s osobami, které v minulosti podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

o Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku pro uzavření Kupní smlouvy.

o Řádně vyplněná objednávka učiněná Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.seoulbeautysoul.net nebo telefonicky je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím a Kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dnů ode dne odeslání objednávky. o Kupující je oprávněn učinit objednávku prostřednictvím elektronického obchodu www.seoulbeautysoul.net nebo telefonicky.

o Prodávající neprodleně potvrdí přijetí objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy prodávajícím, přičemž za přijetí se považuje odeslání zboží prodávajícím kupujícímu nebo výslovné přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy prodávajícím e-mailem nebo telefonicky.

Kupující má právo zrušit objednávku, tj. odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakékoliv sankce až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je kupující povinen oznámit prodávajícímu e-mailem nebo telefonicky.

o Pokud si kupující přeje zrušit objednávku zboží, které pro něj bylo po dohodě speciálně objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží.

o Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Po uzavření je kupní smlouva archivována pouze po dobu nezbytně nutnou k jejímu zpracování, po tuto dobu může být na písemnou žádost spotřebitele zpřístupněna. Změny v objednávce a opravy chyb lze provádět až do předání zboží k expedici.

3.         CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

o Cenu zboží a veškeré náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 bankovním převodem na účet prodávajícího č. AT151200022120015800, vedený u Bank Austria Creditanstalt, (dále jen "účet prodávajícího");

- V případě platby bankovním převodem budou kupujícímu na uvedenou e-mailovou adresu zaslány informace o způsobu platby a platebních podmínkách. Po připsání kupní ceny včetně poštovného na účet prodávajícího bude kupujícímu na uvedenou e-mailovou adresu zaslán daňový doklad. Kupující je povinen platbu označit variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky. V případě online platby platební kartou bude daňový doklad zaslán kupujícímu na uvedenou adresu po přijetí platby. V případě platby na dobírku bude daňový doklad zaslán spolu se zbožím.

- Spolu s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží v dohodnuté výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, zahrnuje kupní cena i náklady spojené s dodáním zboží.

- Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu ani jinou obdobnou platbu. Tím není dotčeno ustanovení článku 6 obchodních podmínek týkající se povinnosti zaplatit kupní cenu zboží předem.

- V případě platby v hotovosti nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

- V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží spolu s variabilním symbolem platby. V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

- Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že kupující objednávku dodatečně nepotvrdí (čl. 6), požadovat zaplacení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

- Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo stanoví-li tak obecně závazné právní předpisy, vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu - na platby provedené na základě kupní smlouvy. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví daňový doklad - fakturu Kupujícímu po zaplacení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

4.         ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

o Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit mimo jiné od kupní smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej nelze vrátit.

o Nejedná-li se o případ uvedený v článku 1 obchodních podmínek nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytnutý prodávajícím, který tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího contact@seoulbeautysoul.com.

o Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující. Kupující zašle zboží zpět na adresu FalkeON e.U. , R.Waisenhorngasse 86/2, 1230 Wien.

o Kupující odpovídá pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nezbytný k seznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

o Prodávající má právo odstoupit od smlouvy (zrušit potvrzenou objednávku nebo její část) v následujících případech:

se výrazně změnila výrobní nebo velkoobchodní cena objednaného zboží,

nepředvídatelné události (vyšší moc, válka, nepokoje, pracovní boje, úřední opatření, nedostatek energie nebo surovin nebo poruchy),

platební neschopnost nebo špatná platební morálka kupujícího,

kupující neodebral veškeré zboží v dohodnutém termínu u předchozích objednávek nebo nesplnil své platební povinnosti vůči prodávajícímu.

o V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím vráceno prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu, a to i v případě, že zboží nelze vzhledem k jeho povaze vrátit běžnou poštovní cestou.

o V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 6.2 Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím nebo jiným způsobem, pokud s tím Kupující souhlasí a Kupujícímu nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

o Kupující bere na vědomí, že v případě, že zboží vrácené kupujícím bude poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, která mu tím vznikla. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

o Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy kdykoli odstoupit, dokud kupující zboží nepřevezme. V takovém případě Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to v hotovosti na účet určený Kupujícím.

o Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody na zboží proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

o V případech, kdy má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, je prodávající rovněž oprávněn od kupní smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do doby, než kupující zboží převezme. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to v hotovosti na účet určený kupujícím.

o Je-li spolu se zbožím kupujícímu poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s tím, že odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a kupující je povinen vrátit prodávajícímu dárek spolu se zbožím.

5.         PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

o V případě, že je způsob dopravy sjednán na zvláštní žádost kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

o Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

o V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží nebo náklady spojené s jiným způsobem dodání.

o Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě zjištění závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci. V případě zjištění porušení obalu zboží nesmí kupující zásilku od dopravce převzít.

o Další práva a povinnosti smluvních stran při přepravě zboží mohou být upraveny zvláštními dodacími podmínkami prodávajícího, pokud je prodávající vydal.

6.         PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

o Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

o Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží je při převzetí bez vad. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době převzetí zboží kupujícím:

zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě jimi prováděné reklamy,

zboží je vhodné k účelu, který prodávající uvádí, že má být použito, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá svou kvalitou nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, pokud byla kvalita nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží splňuje požadavky právních předpisů.

o Ustanovení uvedená v článku 2 obchodních podmínek se nevztahují na zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, na vadu použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

o Prodávající uvede na prodávaném zboží nejkratší dobu trvanlivosti, případně dobu, po kterou lze zboží používat.

o Práva z vadného plnění uplatňuje kupující v sídle nebo místě podnikání prodávajícího.

o Pokud je kupujícímu doručena neúplná objednávka, je kupující povinen o tom neprodleně informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se riziku, že následná reklamace nebude uznána. Reklamaci neúplné zásilky lze uplatnit e-mailem na adrese contact@seoulbeautysoul.com.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravovat reklamační řád prodávajícího.

 

7.         DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

o Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením celé kupní ceny Zboží.

o Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

o Stížnosti spotřebitelů vyřizuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy: contact@seoulbeautysoul.com o Stížnost Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

o Prodávající je oprávněn prodávat zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rozsahu své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává ve vymezeném rozsahu obchodní inspekce.

o Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

o Kupující se zavazuje seznámit se s obsahem příbalového letáku před použitím zboží. Povinností kupujícího je dodržovat doporučené denní dávkování zboží, v opačném případě prodávající neodpovídá za případnou škodu způsobenou kupujícímu.

 

8.         ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

o Kupující souhlasí se zasíláním informací týkajících se zboží, služeb nebo podnikání prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

9.         ZASÍLÁNÍ

o Kupujícímu lze doručovat na elektronickou adresu Kupujícího. Není-li dohodnuto jinak, musí být veškerá korespondence týkající se kupní smlouvy doručena druhé straně písemně elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu se doručuje na e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

10.       KONTROLNÍ ORGÁN

o Prodávající je oprávněn prodávat zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rozsahu své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné Česká obchodní inspekce. Dozor nad bezpečností, kvalitou a správným označováním potravin vykonává Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

11.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

o Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, strany se dohodly, že se vztah řídí rakouským právem.

o Volba práva spotřebitelem podle článku 1 obchodních podmínek nezbavuje spotřebitele ochrany poskytované ustanoveními právního řádu, od kterých se nelze smluvně odchýlit a která by se jinak použila v případě neexistence volby práva podle čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

o Pokud je nebo se stane některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nahradí se neplatné ustanovení ustanovením, jehož význam se co nejvíce blíží neplatnému ustanovení. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

o Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

o Vzor formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy je přílohou obchodních podmínek.

o Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování:

Waisenhorngasse 86I2, 1230 Vídeň, e-mailová adresa

contact@seoulbeautysoul.com,

telefon +4369916051909

 

Ve Vídni dne 22. března 2021  

                                                                                              

FalkeON e.U.

SeouBeautySoul 

Příloha 1

 

Vzor oznámení o právu na odstoupení od smlouvy a vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

1. a) Vzor oznámení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo na odstoupení od smlouvy

1.1 "Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu."

1.2 "Máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po dni (...................................................)".

Na místo vynechaného textu vložte jeden z níže uvedených textů v uvozovkách:

(a) "uzavření smlouvy",

b) v případě uzavření kupní smlouvy: "kdy vy nebo vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží",

c) v případě uzavření smlouvy na několik druhů zboží nebo na dodání několika částí: "když vy nebo vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží"; nebo

d) v případě smlouvy o pravidelném dodávání zboží v průběhu určitého období: "když vy nebo vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží".

1.3 "Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte informovat (vložte své jméno, obchodní firmu, adresu sídla a případně telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) o svém odstoupení od této smlouvy jednostranným právním jednáním (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, nejste však povinni tak učinit."

Pokud na svých internetových stránkách nabízíte spotřebiteli možnost vyplnit a odeslat informace o odstoupení od smlouvy elektronicky, vložte následující text: "Formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jiné jednoznačné prohlášení můžete vyplnit a odeslat také elektronicky na našich internetových stránkách (vložte internetovou adresu). Pokud této možnosti využijete, zašleme vám neprodleně potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.".

1.4 "Pro dodržení lhůty pro odstoupení od této smlouvy postačí odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty".

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 "Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi vaše oznámení o odstoupení od smlouvy (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že vámi zvolený způsob doručení je jiný než nejlevnější standardní způsob doručení, který nabízíme). Pro vrácení peněz použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud jste výslovně neuvedli jinak. V každém případě vám nevzniknou žádné další náklady."

Pokud uzavíráte kupní smlouvu, ve které nenabízíte vyzvednutí zboží při odstoupení od smlouvy, vložte následující text: "Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo dokladu o tom, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.".

2.2 Pokud spotřebitel obdržel zboží na základě smlouvy, vložte zde text odpovídající jedné z následujících možností:

a) převzetí zboží

 Pokud nabízíte spotřebiteli převzetí zboží: "Zboží si vyzvedneme".

V opačném případě: "Vraťte zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od této smlouvy, nebo je předejte (vložte své jméno/název společnosti, název, adresu sídla, případně jméno a adresu osoby oprávněné k převzetí zboží).". Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám zboží zašlete zpět před uplynutím 14 dnů.

 

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Pokud nabídnete, že ponesete náklady spojené s vrácením zboží: "Náklady spojené s vrácením zboží ponese (vložte své jméno/obchodní firmu, název, adresu sídla).".

V opačném případě: "Přímé náklady na vrácení zboží ponesete vy".

Pokud ve smlouvě uzavřené na dálku nenabídnete, že ponesete náklady na vrácení zboží, a pokud zboží nelze vzhledem k jeho povaze vrátit běžnou poštovní cestou: "Ponesete přímé náklady na vrácení zboží ve výši (vložte částku) EURO.".

Pokud náklady na vrácení zboží nelze předem přiměřeně vypočítat: "Ponesete přímé náklady na vrácení zboží. Maximální náklady se odhadují na (vložte částku) EURO.".

Pokud v rámci smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nelze zboží vzhledem k jeho povaze vrátit obvyklou poštovní cestou a v době uzavření smlouvy bylo doručeno do bydliště spotřebitele: "Zboží si vyzvedneme na vlastní náklady".

(c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

"Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nezbytný k seznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti."

2.3 Pokud uzavíráte smlouvu o poskytování služeb nebo smlouvu týkající se dodávek vody, plynu nebo elektřiny, pokud nejsou prodávány v omezeném objemu nebo stanoveném množství, nebo tepla z dálkového vytápění, vložte následující text: "Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb nebo dodávek vody/plynu/elektřiny/tepla pro dálkové vytápění (nehodící se škrtněte) během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu služeb poskytnutých do okamžiku, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od smlouvy, ve srovnání s celkovým rozsahem služeb uvedených ve smlouvě.".

 

 

 

1b) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(tento formulář vyplňte a zašlete zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

- Adresát (zde podnikatel uvede jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně číslo faxu a e-mailovou adresu podnikatele):

 

- Tímto oznamuji (*), že tímto odstupuji (*) od smlouvy o koupi tohoto zboží (*)/poskytnutí těchto služeb (*).

 

- Datum objednávky (*)/datum přijetí (*)

 

- Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů)

 

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

 

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě, že je tento formulář zasílán v papírové podobě)

 

- Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. 

bottom of page